Trygg brandsäkerhet

Tätning, isolering & inklädnad

Trygg brandsäkerhet

Tätning, isolering & inklädnad

Minska brandrisken med kompetent brandtätning

Välkommen till Svenska Fog! Känner du dig trygg i att din fastighet är säkrad mot bränder? Att underhålla byggnader med brandtätning eller någon annan form av brandsäkerhetsåtgärd är en bra försäkring för framtiden. Låt oss utföra brandtätning på din fastighet i Stockholm – ett säkert sätt att begränsa eldens spridning och att minimera skadorna.

Välkommen att kontakta oss – vi är ledande på brandtätning i Stockholm. Dessutom utför vi ett flertal andra tjänster inom förebyggande och aktivt brandskydd

Kvalitativ brandtätning i tak och bjälklag

Våra professionella experter utför brandtätning i bjälklag och väggar. Vi arbetar helt efter de regelverk som finns i Boverkets Byggnadregler. Där fastslås att en installation som genombryter en brandklassad byggnadsdel inte får försämra motståndskraften mot brandpåverkan. Därför delas byggnader upp i brandceller som ska motstå brand under en speciell tid. De olika klasserna delar in i klasser som EI30, EI60, EI90 och EI120. E står för täthet, I för isolering.

Det är dessutom av största vikt att eventuella VVS-, el, eller ventilationsarbeten som genombryter brandcellen ska vara tätad på ett korrekt sätt. Annars riskerar den att bli en svag punkt. Vi har den samlade kompetens som behövs för att genomföra en kompetent brandtätning. 

När man ska välja brandtätning eller någon annan form av brandskyddsåtgärd är det många aspekter att tänka på. Det ställs helt enkelt väldigt olika krav på brandskyddet i en byggnad beroende på hur den är byggd och vilka verksamheter som bedrivs.

Lång erfarenhet av brandtätning i Stockholm

Vår långa och breda erfarenhet av brandtätning och annat förebyggande brandskydd gör att vi kan åta oss fullskaliga projekt i Stockholm och hela landet. Vi är en ledande svensk leverantör av brandtätning efter många framgångsrika år i branschen. Vi kan erbjuda följande brandskyddsåtgärder:

 • Brandskyddsinklädnad.
 • Brandisolering av konstruktioner i stål, trä och betong.
 • Brand- och ljudtätning av installationer som bryter igenom brandavskiljande väggar.
 • Brandskyddsmålning av stål-, trä- och betongkonstruktioner som har bärande funktion.
 • Brandskyddsmålning av olika typer av ytskikt.
 • Fogningsentreprenader av alla förekommande slag.

Stänger in elden när olyckan är framme

En fullgod brandtätning gör att du ökar skyddet och minskar skaderisken för personal, lokal och material på ditt företag om olyckan skulle vara framme och det skulle börja brinna.

Så här går det till i korthet när vi genomför en brandtätning: Efter att du som kund har tagit kontakt med oss så kommer vi ut på platsen för en inspektion. Där kontrollerar vi hur arbetet ska utföras och lägger upp en tidsplan och en budget för arbetet. Vår ambition är självklart att budget och tidsplan alltid ska hållas och vi arbetar alltid hårt för att nå detta mål.

Välutbildade brandtekniker

De brandskyddstekniker som ska utföra arbetet är kontinuerligt utbildade, såväl internt som externt. Allt material vi använder vid brandtätning i Stockholm är certifierat, kontrollerat och miljövänligt. Vi dokumenterar dessutom arbetet noga.

Medan arbetet pågår har du hela tiden möjlighet att ta kontakt med ansvarig arbetsledare på plats. Om det uppstår större eller mindre problem så är det bara att kontakta oss så kan vi åtgärda problemet så snart som möjligt så att vi inte behöver gå utanför tidsplanen eller överskrida budgeten. När arbetet är slutfört så återkopplar vi för att utvärdera arbetet.

Viktigt att förhindra spridning av branden

Brandtätning är ett absolut måste för att din byggnad ska bli trygg och brandsäker. Vi har kompetensen att genomföra en kompetent brandtätning i Stockholm.

Om olyckan är framme och det börjar brinna är det av största vikt att förhindra att branden sprids i byggnaden. Med brandtätning så stänger man in branden och begränsar elden, vilket gör arbetet mycket enklare för släckningspersonalen.

Bränder som sprids och tar fart mellan våningar är en vanlig brandfara i moderna byggnader. Andra detaljer som medför en brandrisk som kan säkras upp genom brandtätning är kabel- och ventilationsstråk. Om branden sprider sig genom olika hålrum, exempelvis ovanför innertak eller i ventilationsschakt, så är en brandtätning en effektiv säkerhetsåtgärd.

Viktiga ledord i vårt arbete

När vi genomför en brandtätning eller någon annan av våra kvalitativa tjänster så arbetar vi med ett antal ledord i fokus.

 • Kvalitet. Genom att anlita en professionell leverantör så kan kunden vara trygg i att få en säkerställd kvalitet på såväl produkter som utfört arbete. Vi installerar, målar och gör hela arbetet för att ge kunden en enklare tillvaro.
 • Helhet. Vi utför tjänster på ett flertal olika områden och kan därmed erbjuda ett helhetsgrepp som är unikt på den svenska marknaden.
 • Service. Har du några frågor så kan du alltid nå oss. Vi kan även hjälpa till som rådgivare och planera brandskydd och andra uppdrag.
 • Kommunikation. Vi gör alltid ordentliga uppföljningar så att alla har bra koll på vad som sker. Då blir allt korrekt – rätt metoder och material, rätt tid och rätt kostnad.
 • Kompetens. Vi har varit i branschen i många år, har stor erfarenhet och vi utbildar oss fortlöpande. Vi har blivit ett begrepp även i dagens byggbransch.
 • Yrkesstolthet. Vi gör inga halvhjärtade arbeten. Vi tar arbetet och yrkestiteln på allvar och lär upp nya medarbetare i samma anda.

Är ditt i behov av att brandsäkra en byggnad? Välkommen att kontakta oss – vi är specialister på brandtätning i Stockholm.

Låt oss brandsäkra din fastighet med brandtätning!